Ga naar inhoud

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HANDELSONDERNEMING J. KELDERS B.V.

Versie 1 December 2018

 

Definities

Wederpartij: natuurlijke of rechtspersoon met wie de besloten vennootschap Handelsonderneming J. Kelders B.V., hierna te noemen: “Kelders”, een (of meerdere) overeenkomst(en) heeft gesloten.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kelders gedane offertes, met Kelders gesloten overeenkomsten en de aan Kelders verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

 2. Afspraken en toezeggingen c.q. wijzigingen en of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door Kelders aan de wederpartij zijn bevestigd en alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

 3. De door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door Kelders uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn door Kelders dan ook nimmer geaccepteerd.

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle offertes door of namens Kelders verstrekt zijn vrijblijvend en onverbindend en kunnen steeds worden ingetrokken zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Kelders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. In het geval dat overeenkomsten met Kelders een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor  het door Kelders vastgelegde tijdsbestek.

 3. De in de offertes verwerkte gegevens zoals prijzen, brochures, kwaliteitsaanduidingen en hoeveelheden zijn door Kelders zo nauwkeurig mogelijk bepaald, doch de wederpartij kan aan die gegevens geen rechten ontlenen.

 4. Monsters van producten kunnen in kleur en structuur geringe afwijkingen vertonen ten opzichte van de geleverde producten.

 5. Aanbiedingen van Kelders zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 1 maand is aanvaard.

 6. Kelders heeft te allen tijde het recht te bepalen dat de door haar te leveren artikelen en zaken slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 7. Kelders heeft het recht de aard en samenstelling van door haar te leveren zaken te wijzigen, ook zonder aankondiging aan de wederpartij, voorzover dezelfde kwaliteit wordt geboden.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding dan wel een schriftelijke bevestiging door Kelders van de door wederpartij – hetzij rechtstreeks dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen – verstrekte opdracht.

 2. Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de wederpartij en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van Kelders geëist worden, wanneer daartoe een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

 

Artikel 4 Verplichtingen  Kelders

Ten behoeve van de overeenkomst verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de aanbieding of opdracht. Kelders zal deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Artikel  5 Verplichtingen van wederpartij

 1. Wederpartij is verplicht om aan Kelders alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale aflevering / uitvoering van de overeenkomst kan worden bevorderd.

 2. Wederpartij is voorts verplicht Kelders te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze hoofde heeft voldaan; in dat geval kan wederpartij geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Kelders.

 

Artikel 6  Levering/afname & risico

 1. De opdracht wordt door Kelders uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Kelders door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Kelders is niet gehouden tot schadevergoeding bij overschrijding van de levertijd tenzij aan de zijde van Kelders sprake is van een toerekenbare tekortkoming.

 2. Door Kelders aan de wederpartij opgegeven levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Kelders telkens schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 3. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij alleen dan het recht om ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat zij eerst schriftelijk en aangetekend Kelders heeft medegedeeld dat deze in verzuim is en daarbij Kelders een termijn van vier weken gunnende om alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen (ingebrekestelling) doch Kelders na deze termijn van vier weken nog steeds niet voor levering heeft kunnen zorgdragen.

 4. De binding van Kelders aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de wederpartij wijziging in de specificaties wenst.

 5. De wederpartij is verplicht de (gedeeltelijk) uitgevoerde order direct na gereedkomen, respectievelijk ter beschikking van wederpartij komen, in ontvangst te nemen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Kelders bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

 6. Moet als gevolg van niet-tijdige  afname de order geheel of gedeeltelijk door Kelders worden opgeslagen, dan komen de opslagkosten voor rekening van de wederpartij.

 7. Vanaf het sluiten van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Gelet hierop komt tevens het transport waaronder het laden en lossen van de te leveren zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

 8. Indien partijen franco levering zijn overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending/levering gevolgd, tenzij partijen van te voren anders zijn overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de wederpartij.

 9. Levering geschiedt aan huis / bedrijf -begane grond 1e deur- van de wederpartij, indien partijen franco levering zijn overeengekomen.

 10. Indien partijen franco levering zijn overeengekomen, geschiedt levering niet verder dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt voorts steeds naast het voertuig, terwijl de wederpartij verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Beide partijen dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig.

 

Artikel 7 Garantie en reclames

 1. Van garantie is slechts sprake indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. De garantie omvat herstel of vervanging van de zaak doch omvat nimmer meer dan de verplichting van de leverancier van Kelders. Uitsluitend Kelders maakt de keuze tussen herstel of vervanging.

 2. Een beroep op de garantie wordt slechts gehonoreerd indien de zaak is gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor de zaak geacht wordt te dienen.

 3. De garantie geldt niet indien: (a) de afnemer of iemand namens de wederpartij zonder toestemming van Kelders aanpassingen heeft verricht; (b) er sprake is van fouten en/of gebreken als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of handelen; (c) er sprake is van normale slijtage.

 4. Op tweedehands artikelen wordt nooit enige garantie gegeven. Eventueel overeengekomen garanties behoeven niet in behandeling te worden genomen indien de wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 5. Reclames van de zijde van de wederpartij betreffende facturen en/of door of namens Kelders geleverde zaken dienen binnen drie werkdagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur en/of de ontvangen zaken te hebben goedgekeurd en met alle toebehoren en een gebruiksaanwijzing te hebben ontvangen. Reclames worden alsdan door Kelders niet meer in behandeling genomen

 6. De wederpartij heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door Kelders geleverde zaken niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan Kelders heeft meegedeeld dat de zaken deze eigenschappen dienden te bezitten en Kelders deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.

 7. De prestatie van Kelders geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de afnemer het bepaalde in het tweede lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 8. Ter zake aan de wederpartij (af)geleverde goederen geldt dat het aannemen van zaken door de vervoerder –  zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu – geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren.

 9. Indien de reclame door Kelders gegrond wordt bevonden is  Kelders uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast recht op welke vergoeding dan ook kan laten gelden. Indien vervanging van de betreffende zaak niet mogelijk is, kan een vergelijkbare zaak aan de wederpartij worden aangeboden dan wel een vergoeding van de koopsom ter zake de ondeugdelijke zaak worden voldaan.

 10. De betalingsverplichting van de wederpartij wordt door reclamering niet geschorst, noch wordt de wederpartij van zijn betalingsverplichting ontslagen.

 

Artikel 8 Prijzen

 1. Alle prijzen in door Kelders gedane overeenkomsten en / of offertes zijn:

 • gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

 • exclusief BTW, invoerrechten, heffingen en rechten, tenzij anders vermeld of overeengekomen;

 • exclusief kosten verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering;

 • vermeld in EURO.

 1. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatie tarieven worden berekend.

 2. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de branche als redelijk beschouwd bedrag.

 

Artikel  9 Prijswijzigingen

Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden – zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit of koerswijzigingen, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d. – prijsverhoging moet worden toegepast. Indien zulks het geval is, zijn de door Kelders, toegepaste prijsverhogingen bindend voor de wederpartij. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de wederpartij aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

 

Artikel 10  Betaling

 1. Betaling geschiedt contant bij (af)levering of middels storting of overmaking op een door Kelders aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum of levering – zonder enige korting c.q. aftrek – tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Kelders wordt bevestigd.

 2. Kelders behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen. Het staat Kelders vrij om eventuele kosten of schade te verrekenen met deze aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie.

 3. Het staat Kelders vrij om bij onvoldoende aangetoonde kredietwaardigheid, gebleken verzuim of herhaaldelijk verzuim vooraf 100% betaling te eisen alvorens de af te leveren zaken worden verzonden of afgegeven.

 4. Als betalingsdatum wordt aangemerkt de op de bank / giro afschriften van Kelders aangegeven valutadatum.

 5. Opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen, of gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kunnen tussentijds worden gefactureerd. Voorts kan door Kelders betaling bij gedeelten worden verlangd.

 6. Wederpartij kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek, het is hem/haar nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Kelders verkochte zaken/uitgevoerde opdrachten.

 7. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair steeds tot voldoening van eventuele rente en (door Kelders gemaakte invorderings)kosten. Na verrekening van deze kosten strekken de betalingen vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11 Niet tijdige betaling

 1. Bij niet tijdige betaling van enig door de wederpartij aan Kelders verschuldigd bedrag is de wederpartij door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Kelders zal zijn vereist.

 2. Wederpartij is derhalve vanaf het opeisbaar worden van de vordering rente verschuldigd over het openstaande bedrag zijnde 1 % per (gedeelte van een) maand over het (nog) openstaande bedrag.

 3. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door de wederpartij wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Kelders gerechtigd is om alle verdere niet of niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

 4. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Kelders tegen wederpartij moet nemen bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij.

 5. Ter zake de buitengerechtelijke maatregelen zal Kelders handelen conform de staffel van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, welke in werking is getreden per 1 juli 2012. Wanneer de werkelijk gemaakte incassokosten hoger zijn dan de staffel conform voornoemd besluit, dan is wederpartij de werkelijke incassokosten verschuldigd. Onder de werkelijke incassokosten vallen tevens executiemaatregelen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure, waaronder doch niet uitsluitend het leggen van conservatoir beslag.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Kelders blijft, zolang de wederpartij niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan – waaronder begrepen de betalingsverplichtingen van eventuele andere leveranties aan de wederpartij – eigenaar van de geleverde zaken.

 2. Tot het moment van volledige betaling zoals bedoeld onder punt 1 van dit artikel heeft Kelders onherroepelijk volmacht om de zaken te verwijderen en verwijderd te houden – waar deze zich ook bevinden –totdat al hetgeen de wederpartij verschuldigd is aan Kelders is voldaan. 

 3. De wederpartij dient hiertoe zijn / haar medewerking te verlenen op straffe van een – niet voor rechterlijke matiging vatbare – boete van 500 EURO per dag dat de wederpartij hiermede in gebreke is / blijft, indien Kelders hier uitdrukkelijk aanspraak op maakt.

 4. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet dan wel niet volledig is voldaan, mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook, noch mogen deze worden bezwaard met een zekerheidsrecht

 5. Bij verlies, diefstal inbeslagneming e.d. van de betreffende zaken waarvoor de koopsom niet volledig is voldaan, is de wederpartij verplicht om binnen 24 uren na de ontdekking daarvan dit aan Kelders te mededelen.

 

Artikel 13 Retentierecht

Indien Kelders zaken onder zich heeft van de wederpartij, heeft Kelders het recht om zijn verplichting om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten totdat voldoening van hetgeen de wederpartij aan Kelders verschuldigd is heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Tweedehands artikelen en partijzaken worden gekocht zoals gezien, hetgeen inhoudt dat Kelders niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gebreken aan deze zaken. Ook voor eventuele gevolgen (lichamelijk letsel, (im)materiële schade e.d.) van deze gebreken is Kelders niet aansprakelijk. Kelders geeft geen enkele vorm van garantie op gekochte producten.

 2. Kelders sluit ook voorts iedere aansprakelijkheid uit:

 • Voor zover deze niet in de wet is geregeld.

 • Voor schade ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij deze heeft aangeschaft.

 • Voor bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving of verminderde goodwill.

 1. Voor zover Kelders aansprakelijk is krachtens de wet of algemene rechtsregels van openbare orde en goede trouw is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Kelders wordt uitgekeerd.

 2. Kelders is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken en of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

 3. Kelders is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.

 4. Kelders is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of boete(s) die optreden ten gevolge van het (doen) exporteren van de zaken door afnemer of derden, in het bijzonder niet indien de zaken niet voldoen aan de wettelijke en andere normen van het land waarnaar wordt geëxporteerd.

 5. In geval van export neemt Kelders zowel de externe als de aanvullende sanctiewet- en regelgeving in acht. Kelders zal de meest recente sanctiewet- en regelgeving en de meest recente lijst met landen, organisaties of personen zoals gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid en OFAC naleven. In dat kader kan Kelders verzoeken om afgifte van eindgebruikersverklaringen en/of kan Kelders leveringen weigeren.

 6. Kelders is nimmer jegens de wederpartij aansprakelijk voor, en de laatste is verplicht Kelders in alle opzichten te vrijwaren tegen, aanspraken van derden op kosten, schaden en interesses ontstaan ten gevolge van daden of nalatigheid van personen in dienst van Kelders, of door zaken welke eigendom zijn van Kelders of welke bij haar in gebruik zijn, of door Kelders getransporteerde en/of verkochte zaken.

 

Artikel  15 Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Kelders en/of haar leverancier/fabrikant heeft Kelders het recht om te hare keuze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht zijn geëindigd en nakoming in redelijkheid mogelijk is, zonder dat Kelders jegens de wederpartij gehouden is tot enige schadevergoeding

 2. Van overmacht is sprake indien de oorzaak van het niet (tijdig) nakomen aan Kelders (en/of haar leverancier/fabrikant) niet kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien verhindering niet aan de schuld van Kelders (en/of haar leverancier/fabrikant) te wijten is en evenmin krachtens de wet of maatschappelijke normen voor diens rekening behoort te komen.

 3. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen iedere onvoorziene omstandigheid tengevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is, alsmede brand, ziekte, staking, werkonderbrekingen, gebrek aan werkkracht, vertragingen bij leveranciers en andere bedrijfs- en/of transportstoornissen.

 

Artikel 16 Annulering

 1. Indien en nadat een opdracht aan Kelders is verstrekt en deze door Kelders is aanvaard, of indien een overeenkomst met Kelders is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd of geannuleerd met toestemming van Kelders en op de door Kelders te stellen voorwaarden.

 2. De wederpartij dient Kelders ter zake de gewenste wijziging dan wel annulering schriftelijk te informeren

 3. Bij wijziging/annulering is de wederpartij gehouden het door Kelders geleden verlies of de gederfde winst – binnen één week na wijziging/annulering – aan Kelders te vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

 4. Indien de wederpartij de in dit artikel onder 3 genoemde vergoeding niet heeft betaald, heeft Kelders het recht de wederpartij schriftelijk mede te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de wederpartij geen beroep meer doen op de annulering.

 5. De verplichting tot betaling van de schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

 6. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de gekochte zaak aan de wederpartij is geleverd.

 

Artikel 17 Verjaring  en verval

In afwijking tot de wettelijke bepalingen omtrent verjaring, verjaart een rechtsvordering tot schadevergoeding voor de wederpartij ingevolge deze algemene voorwaarden door verloop van 12 maanden na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schade bekend is geworden of had moeten worden. Iedere vordering jegens Kelders vervalt indien Kelders niet binnen  12 maanden na ontvangst van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom

Kelders behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verkochte zaken voor. Alle door Kelders verstrekte afbeeldingen, modellen, monsters, etc. mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.

Artikel 19 Ontbinding

In gevallen van overmacht als omschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden is Kelders gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of als de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Kelders, in welke gevallen de wederpartij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, in welk geval Kelders de overeenkomst kan ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij. Kelders heeft daarbij recht op volledige vergoeding van kosten, schade, rente en gederfde winst.

 

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

Kelders behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 

Artikel 21 Conversiebepaling

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd ofwel geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

 2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd ofwel geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden en het eerste lid van dit artikel niet van toepassing kan zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

 

Artikel 22 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op de door Kelders onder deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland haar zetel of woonplaats heeft.

 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van een met Kelders gesloten overeenkomst, of deze voorwaarden, zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Kelders.

 

Artikel 23 Versie en deponering

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld  per 1 november 2018 en zijn geponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Kelders.